Loading...
작품과 연락처를 공유해주세요 도미넨스 워 대회란 해외 우수 작품 도미넨스워5 월드챔피언
 
 CGLand > DOMINANCE WAR > DOMINANCE WAR 3 W.I.P : 3D MODELING
   
 
게시글을 twitter로 보내기 게시글을 facebook으로 보내기 게시글을 Me2Day로 보내기 게시글을 요즘으로 보내기
2008-02-23 16:36:43  #1  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-02-23 16:52:18  #2  
 
경기 성남시
 
가입일: 2006-02-08
포스트: 1,355

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-02-23 19:52:16  #3  
 
서울 송파구
 
가입일: 2002-12-20
포스트: 431

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-02-24 01:07:24  #4  
 
서울 강동구
 
가입일: 2006-12-18
포스트: 136

스튜디오
드디어~!!!


2008-02-24 01:12:43  #5  
 
경북 경주시
 
가입일: 2001-05-09
포스트: 67

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-02-24 03:56:24  #6  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
조언 감사합니다.


2008-02-24 04:19:18  #7  
 
USA CA
 
가입일: 2008-01-15
포스트: 3,418

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-02-24 04:21:28  #8  
 
USA CA
 
가입일: 2008-01-15
포스트: 3,418

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-02-24 09:13:52  #9  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
캐릭터를 좀 수정해 봤습니다.


2008-02-24 10:48:50  #10  
 
서울 강남구
 
가입일: 2008-02-19
포스트: 24

스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-02-24 11:11:10  #11  
 
경기 성남시
 
가입일: 2006-02-08
포스트: 1,355

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-02-24 11:53:17  #12  
 
USA CA
 
가입일: 2008-01-15
포스트: 3,418

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-02-24 12:15:11  #13  
 
서울 관악구
 
가입일: 2002-11-24
포스트: 90

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-02-24 17:16:55  #14  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-02-24 17:50:47  #15  
 
서울 구로구
 
가입일: 2003-04-27
포스트: 205

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-02-24 18:00:03  #16  
 
서울 구로구
 
가입일: 2003-04-27
포스트: 205

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-02-28 05:51:01  #17  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
자료 감사합니다.


2008-02-28 06:13:17  #18  
 
서울 중랑구
 
가입일: 2005-05-09
포스트: 42

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-02-28 08:58:54  #19  
 
경기 평택시
 
가입일: 2005-03-22
포스트: 709

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-02-29 18:58:21  #20  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
조언 좀 부탁드립니다.