Loading...
작품과 연락처를 공유해주세요 도미넨스 워 대회란 해외 우수 작품 도미넨스워5 월드챔피언
 
 CGLand > DOMINANCE WAR > DOMINANCE WAR 3 W.I.P : 3D MODELING
   
 
게시글을 twitter로 보내기 게시글을 facebook으로 보내기 게시글을 Me2Day로 보내기 게시글을 요즘으로 보내기
2008-02-29 19:12:25  #21  
 
서울 구로구
 
가입일: 2003-04-27
포스트: 205

쓰레드 스튜디오
[RE] 조언 좀 부탁드립니다.


2008-02-29 21:52:44  #22  
 
경북 경주시
 
가입일: 2001-05-09
포스트: 67

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-01 05:23:01  #23  
 
USA CA
 
가입일: 2008-01-15
포스트: 3,418

쓰레드 스튜디오
[RE] 조언 좀 부탁드립니다.


2008-03-01 05:39:33  #24  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
다시 한번 업데이트_Final


2008-03-02 15:37:05  #25  
 
서울 강동구
 
가입일: 2006-12-18
포스트: 136

스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-02 17:45:29  #26  
 
서울 송파구
 
가입일: 2002-12-20
포스트: 431

쓰레드 스튜디오
[RE] 다시 한번 업데이트_Final


2008-03-04 05:42:11  #27  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-04 18:29:35  #28  
 
서울 서초구
 
가입일: 2006-10-04
포스트: 242

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-04 21:47:05  #29  
 
서울 구로구
 
가입일: 2003-04-27
포스트: 205

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-06 06:26:50  #30  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
모델링_조언 부탁드립니다. :)


2008-03-06 06:29:50  #31  
 
USA CA
 
가입일: 2008-01-15
포스트: 3,418

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-06 06:40:42  #32  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-06 06:50:36  #33  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-06 07:55:02  #34  
 
서울 서초구
 
가입일: 2006-10-04
포스트: 242

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-07 02:55:10  #35  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-07 15:41:04  #36  
 
경기 평택시
 
가입일: 2005-03-22
포스트: 709

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-08 00:01:08  #37  
 
서울 금천구
 
가입일: 2006-05-11
포스트: 367

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-09 03:17:34  #38  
 
서울 노원구
 
가입일: 2006-02-26
포스트: 127

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-11 01:49:18  #39  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-11 01:52:04  #40  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
모델링 수정안입니다.