Loading...
작품과 연락처를 공유해주세요 도미넨스 워 대회란 해외 우수 작품 도미넨스워5 월드챔피언
 
 CGLand > DOMINANCE WAR > DOMINANCE WAR 3 W.I.P : 3D MODELING
   
 
게시글을 twitter로 보내기 게시글을 facebook으로 보내기 게시글을 Me2Day로 보내기 게시글을 요즘으로 보내기
2008-03-11 01:55:19  #41  
 
서울 구로구
 
가입일: 2003-04-27
포스트: 205

쓰레드 스튜디오
[RE] 모델링 수정안입니다.


2008-03-11 01:57:51  #42  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-11 03:20:37  #43  
 
USA CA
 
가입일: 2008-01-15
포스트: 3,418

쓰레드 스튜디오
[RE] 모델링 수정안입니다.


2008-03-11 05:10:31  #44  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-11 19:28:55  #45  
 
경기 성남시
 
가입일: 2006-02-08
포스트: 1,355

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-12 04:07:35  #46  
 
USA CA
 
가입일: 2008-01-15
포스트: 3,418

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-12 16:01:29  #47  
 
서울 금천구
 
가입일: 2004-12-15
포스트: 43

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-12 22:56:21  #48  
 
대전 서구
 
가입일: 2001-10-01
포스트: 12

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-13 02:08:56  #49  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
지브러쉬 작업 시작했습니다.


2008-03-13 02:58:56  #50  
 
USA CA
 
가입일: 2008-01-15
포스트: 3,418

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-13 09:19:27  #51  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-13 14:37:21  #52  
 
서울 강남구
 
가입일: 2001-07-26
포스트: 37

스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-13 19:14:24  #53  
 
서울 관악구
 
가입일: 2002-11-24
포스트: 90

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-13 21:10:17  #54  
 
경기 평택시
 
가입일: 2005-03-22
포스트: 709

쓰레드 스튜디오
[RE] [RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-14 05:52:40  #55  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-14 06:53:23  #56  
 
서울 서초구
 
가입일: 2006-10-04
포스트: 242

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-17 14:58:39  #57  
 
서울 마포구
 
가입일: 2006-03-17
포스트: 177

쓰레드 스튜디오
노말맵 태스트(맥스)


2008-03-17 15:04:22  #58  
 
서울 구로구
 
가입일: 2003-04-27
포스트: 205

쓰레드 스튜디오
[RE] 노말맵 태스트(맥스)


2008-03-17 16:19:10  #59  
 
USA CA
 
가입일: 2008-01-15
포스트: 3,418

쓰레드 스튜디오
[RE] DWIII - 3D - [marineboy] - [Sirasony]


2008-03-17 16:22:31  #60  
 
서울 송파구
 
가입일: 2002-12-20
포스트: 431

쓰레드 스튜디오
[RE] 노말맵 태스트(맥스)