Loading...
작품과 연락처를 공유해주세요 도미넨스 워 대회란 해외 우수 작품 도미넨스워5 월드챔피언
 
 CGLand > DOMINANCE WAR > Dominance War 5 W.I.P: Animation
   
 
게시글을 twitter로 보내기 게시글을 facebook으로 보내기 게시글을 Me2Day로 보내기 게시글을 요즘으로 보내기
2011-03-28 21:57:30  #1  
 
서울 관악구
 
가입일: 2011-03-28
포스트: 11

쓰레드 스튜디오
DW5 - Ani - [khwan] - [God of Disaster]


2011-03-29 09:48:42  #2  
 
USA CA
 
가입일: 2008-01-15
포스트: 3,418

스튜디오
[RE] DW5 - Ani - [khwan] - [God of Disaster]


2011-04-02 19:23:17  #3  
 
서울 관악구
 
가입일: 2011-03-28
포스트: 11

쓰레드 스튜디오
[RE] [RE] DW5 - Ani - [khwan] - [God of Disaster]


2011-04-02 19:29:23  #4  
 
서울 관악구
 
가입일: 2011-03-28
포스트: 11

쓰레드 스튜디오
DW5 - Ani - [khwan] - [God of Disaster] - [Extra Modeling]


2011-04-02 19:36:37  #5  
 
서울 관악구
 
가입일: 2011-03-28
포스트: 11

쓰레드 스튜디오
DW5 - Ani - [khwan] - [God of Disaster] - [Layout]


2011-04-02 20:05:05  #6  
 
서울 관악구
 
가입일: 2011-03-28
포스트: 11

쓰레드 스튜디오
DW5 - Ani - [khwan] - [God of Disaster] - [StoryBoard]


2011-04-02 23:05:04  #7  
 
서울 강남구
 
가입일: 2006-05-10
포스트: 24

쓰레드 스튜디오
[RE] DW5 - Ani - [khwan] - [God of Disaster] - [StoryBoard]


2011-04-05 01:47:36  #8  
 
서울 강동구
 
가입일: 2002-03-05
포스트: 14

스튜디오
[RE] DW5 - Ani - [khwan] - [God of Disaster]


2011-04-05 18:39:13  #9  
 
서울 성동구
 
가입일: 2003-02-26
포스트: 5

스튜디오
[RE] DW5 - Ani - [khwan] - [God of Disaster]


2011-04-05 18:56:23  #10  
 
부산 해운대구
 
가입일: 2003-12-22
포스트: 1

스튜디오
[RE] DW5 - Ani - [khwan] - [God of Disaster]


2011-04-06 23:59:33  #11  
 
서울 마포구
 
가입일: 2001-06-05
포스트: 218

스튜디오
우와 레이아웃 정말 멋집니다.


2011-04-15 05:40:55  #12  
 
대구 남구
 
가입일: 2004-01-01
포스트: 166

스튜디오
[RE] DW5 - Ani - [khwan] - [God of Disaster]


2011-04-17 21:24:46  #13  
 
서울 관악구
 
가입일: 2011-03-28
포스트: 11

쓰레드 스튜디오
[RE] [RE] DW5 - Ani - [khwan] - [God of Disaster]


2011-04-17 21:30:35  #14  
 
서울 관악구
 
가입일: 2011-03-28
포스트: 11

쓰레드 스튜디오
DW5 - Ani - [khwan] - [God of Disaster] - 중간과정 Scene 01~04


2011-04-17 22:04:26  #15  
 
인천 서구
 
가입일: 2004-10-08
포스트: 30

쓰레드 스튜디오
[RE] DW5 - Ani - [khwan] - [God of Disaster]


2011-04-25 18:17:33  #16  
 
서울 관악구
 
가입일: 2003-09-06
포스트: 213

스튜디오
[RE] DW5 - Ani - [khwan] - [God of Disaster] - 중간과정 Scene 01~04


2011-04-26 04:06:17  #17  
 
USA CA
 
가입일: 2008-01-15
포스트: 3,418

스튜디오
[RE] DW5 - Ani - [khwan] - [God of Disaster]